Region 22

15    NatStat API ID: R22
ELOShelton State   1521 MBJC #32
TCRCoastal Alabama-Bay Minette   264.80 MBJC #51
RecordCoastal Alabama-Bay Minette   0.800 (20-5)