Region 22

13    NatStat API ID: R22
ELOChattahoochee Valley   1338 WBJC #145
TCRShelton State   622.20 WBJC #42
RecordShelton State   0.808 (21-5)